Zabytkowa strzelnica

Na trasie przebiegu wariantów północnych PN4 i PN5 w miejscowości Serby w trakcie wizji terenowej zlokalizowano dawną strzelnicę wojskową. Zachowały się murowane kulochwyty, a w sąsiedztwie kamień upamiętniający poległych żołnierzy w czasie wojny prusko-austriackiej w latach 1866 – 1871. Oba obiekty przewidziane są do ujęcia wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Strzelnica 01
Strzelnica 02
Strzelnica – kamień pamiątkowy

Zawarcie umowy

W dniu 22 sierpnia 2018r. została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu a firmą Transprojekt Gdański na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”