Udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej

W dniu 12 kwietnia 2022r. na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 według wariantu PN4”.

Treść obwieszczenia jest dostępna < TUTAJ > lub na stronie internetowej RDOŚ pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rdos-wroclaw/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-7-kwietnia-2022-r-znak-woos420192021js28

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

W dniu 17 czerwca 2021r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. Wniosek złożono według wariantu PN4, który został wcześniej wybrany na posiedzeniu KOPI.

Decyzja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o tzw. specustawę drogową.

Posiedzenia ZOPI i KOPI

W dniu 17 grudnia 2020r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu. W posiedzeniu, oprócz GDDKiA i projektantów, uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz licznych instytucji zainteresowanych przebiegiem obwodnicy Głogowa. ZOPI rekomendowało do dalszych prac projektowych wariant PN4, a jako alternatywny przyjęto wariant PN5.

W dniu 19 lutego 2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w centrali GDDKiA w Warszawie. Również w tym posiedzeniu, oprócz GDDKiA i projektantów, uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz licznych instytucji. KOPI w drodze uchwały przyjęło opracowanie STEŚ, pod warunkiem wprowadzenia uwag zawartych w części II protokołu. Do dalszych prac projektowych rekomendowano wariant PN4, a jako wariant alternatywny uznano wariant PN5. Ustalenia zostały spisane w protokole z posiedzenia KOPI – (do pobrania tutaj >>>).

Następnym krokiem Inwestora będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (DŚU), zgodnie z ustaleniami posiedzenia KOPI. Planowany termin złożenia wniosku to czerwiec – lipiec 2021r.

Badania geotechniczne i geologiczne

W dniu 29.09.2020r. decyzją nr 35/2020 Marszałek Województwa Dolnośląskiego zatwierdził projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych  –  pobierz skan zatwierdzenia >>>.

Obecnie trwają badania terenowe w zakresie geotechniki i geologii. Przewiduje się wykonanie łącznie ponad 300 odwiertów o głębokości od 3 m do 15 m dla 4 wariantów obwodnicy Głogowa. Zebrane informacje pozwolą na dokładne rozpoznanie na etapie STEŚ warunków geologicznych i gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji.

Planowane posiedzenia ZOPI i KOPI

Na grudzień 2020r. zaplanowano posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu, natomiast na styczeń 2021 r. posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w centrali GDDKiA w Warszawie. Na posiedzeniach zostanie dokonana ocena poprawności rozwiązań zawartych w dokumentacji STEŚ oraz wskazany zostanie wariant obwodnicy Głogowa preferowany przez Inwestora na potrzeby postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Spotkania informacyjne – omówienie przebiegu

W dniach od 26.11.2019 r. do 04.12.2019 r. odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami miasta Głogowa oraz gmin Radwanice, Głogów, Żukowice, Kotla i Jerzmanowa, z udziałem władz samorządowych. W pierwszej części spotkań projektanci omówili pokrótce harmonogram inwestycji oraz założenia projektowe, a następnie zaprezentowali szczegółowy przebieg wszystkich analizowanych wariantów (PN4, PN5, PD2 i W4). Licznie przybyli mieszkańcy żywo uczestniczyli w dyskusji z projektantami, zgłaszali wnioski do przebiegu wariantów oraz poruszali problemy ważne dla lokalnej społeczności. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, którzy na bieżąco udzielali wyjaśnień dotyczących przebiegu obwodnicy, planów inwestycyjnych, spraw środowiskowych i wykupu nieruchomości. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania wniosków i formułowania opinii zarówno w trakcie samych spotkań, jak i bezpośrednio po nich wypełniając specjalne ankiety lub pisząc na adres biura projektów lub GDDKiA. W ramach opracowania STEŚ zostanie sporządzony szczegółowy raport ze spotkań informacyjnych.

Prezentacja podsumowująca spotkania znajduje się w zakładce  „Prezentacja ze spotkań

Ankieta

Ankieta na spotkanie informacyjne ze społeczeństwem dla zadania pod nazwą: OPRACOWANIE STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWEGO DLA ZADANIA POD NAZWĄ „BUDOWA OBWODNICY GŁOGOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 12”..

Plik do pobrania w dziale Spotkania >>>