Spotkania informacyjne

W dniach 26, 27, 28 listopada 2019r. oraz 02, 03, 04 grudnia 2019r. odbędą się spotkania informacyjne, które będą miały na celu poinformowanie mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych o planowanym przedsięwzięciu.

Spotkania zostały zaplanowane we wszystkich gminach, przez które przechodzą planowane warianty obwodnicy Głogowa.

Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się w zakładce Spotkania.

Zabytkowa strzelnica

Na trasie przebiegu wariantów północnych PN4 i PN5 w miejscowości Serby w trakcie wizji terenowej zlokalizowano dawną strzelnicę wojskową. Zachowały się murowane kulochwyty, a w sąsiedztwie kamień upamiętniający poległych żołnierzy w czasie wojny prusko-austriackiej w latach 1866 – 1871. Oba obiekty przewidziane są do ujęcia wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Strzelnica 01
Strzelnica 02
Strzelnica – kamień pamiątkowy

Zawarcie umowy

W dniu 22 sierpnia 2018r. została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu a firmą Transprojekt Gdański na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”