Badania geologiczne i geotechniczne

W dniu 29.09.2020r. decyzją nr 35/2020 Marszałek Województwa Dolnośląskiego zatwierdził projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych  –  pobierz skan zatwierdzenia >>>.

Obecnie trwają badania terenowe w zakresie geotechniki i geologii. Przewiduje się wykonanie łącznie ponad 300 odwiertów o głębokości od 3 m do 15 m dla 4 wariantów obwodnicy Głogowa. Zebrane informacje pozwolą na dokładne rozpoznanie na etapie STEŚ warunków geologicznych i gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji.