Posiedzenie ZOPI i KOPI

W dniu 17 grudnia 2020r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu. W posiedzeniu, oprócz GDDKiA i projektantów, uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz licznych instytucji zainteresowanych przebiegiem obwodnicy Głogowa. ZOPI rekomendowało do dalszych prac projektowych wariant PN4, a jako alternatywny przyjęto wariant PN5.

W dniu 19 lutego 2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w centrali GDDKiA w Warszawie. Również w tym posiedzeniu, oprócz GDDKiA i projektantów, uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz licznych instytucji. KOPI w drodze uchwały przyjęło opracowanie STEŚ, pod warunkiem wprowadzenia uwag zawartych w części II protokołu. Do dalszych prac projektowych rekomendowano wariant PN4, a jako wariant alternatywny uznano wariant PN5. Ustalenia zostały spisane w protokole z posiedzenia KOPI – (do pobrania tutaj >>>).

Następnym krokiem Inwestora będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (DŚU), zgodnie z ustaleniami posiedzenia KOPI. Planowany termin złożenia wniosku to czerwiec – lipiec 2021r.