Wszystkie wpisy, których autorem jest adminek

Posiedzenie KOPI na etapie koncepcji programowej

W środę, 8 marca 2023 roku odbyła się Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (tzw. KOPI), w formie wideokonferencji. Spotkanie dotyczyło dokumentacji projektowej opracowanej w ramach umowy pn. „Studium Techniczno–Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. W wideokonferencji udział wzięli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Infrastruktury, samorządowców, Straży Pożarnej, PKP i innych instytucji mających wpływ na inwestycję.

Podczas spotkania projektant omówił Koncepcję Programową (KP) dla wariantu PN4, który został zatwierdzony do dalszych analiz na posiedzeniu KOPI dla etapu STEŚ w 2021 r. oraz w październiku 2022 r. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Trasa obwodnicy zostanie zrealizowana nowym śladem, zgodnie z przebiegiem wariantu PN4 po zachodniej stronie miasta Głogowa i przebiegać będzie przez tereny gmin: Radwanice, Żukowice, Kotla, Głogów oraz miasto Głogów. Obwodnica Głogowa rozpocznie swój bieg w gminie Radwanice (powiat polkowicki) na istniejącym północnym rondzie węzła Głogów Zachód (węzeł na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 12), a zakończy się w miejscowości Stare Serby, poprzez włączenie projektowanej obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 12. Docelowo przebieg obwodnicy Głogowa spełniać będzie wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniczna, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, odpowiednie dla tego typu inwestycji.

Każdy uczestnik posiedzenia KOPI mógł zabrać głos i wypowiedzieć się na temat zaprezentowanego przebiegu oraz wnieść swoje uwagi. Obecnie trwa analiza wszystkich zgłoszonych stanowisk.

Zakończenie prac projektowych, z uwzględnieniem uwag KOPI dla budowy obwodnicy Głogowa, planowane jest w II kwartale br. Wynikiem będzie przygotowanie i ogłoszenie przetargu na Wykonawcę robót w formule Projektuj i buduj oraz Nadzór Inwestorski, po wcześniejszym zatwierdzeniu aneksu do Programu inwestycji – z uwagi na wzrost wartości zadania inwestycyjnego.

Decyzja środowiskowa

W dniu 14 października 2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W decyzji ustalono środowiskowe uwarunkowania realizacji takie, jak: rozdaj i miejsce realizacji inwestycji, istotne warunki korzystania ze środowiska, wymagania dotyczące ochrony środowiska. Decyzja środowiskowa nałożyła na inwestora obowiązek wykonania i przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji ZRID (na podstawie tzw. specustawy drogowej). Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Treść decyzji RDOŚ we Wrocławiu jest dostępna TUTAJ>>>

Badania geologiczne na etapie koncepcji

W dniu 19 września 2022r. decyzją nr 6/2022 Marszałek Województwa Dolnośląskiego zatwierdził projekt robót geologicznych , które będą wykonywane na etapie koncepcji programowej. Przewidziane prace i roboty pozwolą w ramach rozpoznania geologiczno-inżynierskiego ustalić przydatność gruntów podłoża do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania wszystkich obiektów budowlanych i ich zabezpieczeń przed ewentualnym wpływem niekorzystnych zjawisk i procesów geodynamicznych. Umożliwią one przede wszystkim wybór właściwej metody posadowienia obiektów budowlanych, dobór metod wzmocnienia podłoża, wybór sposobu prowadzenia robót ziemnych, dobór odpowiedniej technologii wydobycia gruntów z wykopów oraz formowania nasypów, a także wybór odpowiedniej metody kontroli stanu technicznego budowli.

Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie 1717 otworów badawczych oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych, na podstawie których zostanie opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska.  Rozpoczęcie prac terenowych zaplanowano na drugą połowę października br.

Treść decyzji Marszałka jest dostępna <TUTAJ>

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

W dniu 17 czerwca 2021r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. Wniosek złożono według wariantu PN4, który został wcześniej wybrany na posiedzeniu KOPI.

Decyzja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o tzw. specustawę drogową.

Posiedzenie ZOPI i KOPI

W dniu 17 grudnia 2020r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu. W posiedzeniu, oprócz GDDKiA i projektantów, uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz licznych instytucji zainteresowanych przebiegiem obwodnicy Głogowa. ZOPI rekomendowało do dalszych prac projektowych wariant PN4, a jako alternatywny przyjęto wariant PN5.

W dniu 19 lutego 2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w centrali GDDKiA w Warszawie. Również w tym posiedzeniu, oprócz GDDKiA i projektantów, uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz licznych instytucji. KOPI w drodze uchwały przyjęło opracowanie STEŚ, pod warunkiem wprowadzenia uwag zawartych w części II protokołu. Do dalszych prac projektowych rekomendowano wariant PN4, a jako wariant alternatywny uznano wariant PN5. Ustalenia zostały spisane w protokole z posiedzenia KOPI – (do pobrania tutaj >>>).

Następnym krokiem Inwestora będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (DŚU), zgodnie z ustaleniami posiedzenia KOPI. Planowany termin złożenia wniosku to czerwiec – lipiec 2021r.

Badania geologiczne i geotechniczne

W dniu 29.09.2020r. decyzją nr 35/2020 Marszałek Województwa Dolnośląskiego zatwierdził projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych  –  pobierz skan zatwierdzenia >>>.

Obecnie trwają badania terenowe w zakresie geotechniki i geologii. Przewiduje się wykonanie łącznie ponad 300 odwiertów o głębokości od 3 m do 15 m dla 4 wariantów obwodnicy Głogowa. Zebrane informacje pozwolą na dokładne rozpoznanie na etapie STEŚ warunków geologicznych i gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji.

Planowane posiedzenia ZOPI i KOPI

Na grudzień 2020r. zaplanowano posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu, natomiast na styczeń 2021 r. posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w centrali GDDKiA w Warszawie. Na posiedzeniach zostanie dokonana ocena poprawności rozwiązań zawartych w dokumentacji STEŚ oraz wskazany zostanie wariant obwodnicy Głogowa preferowany przez Inwestora na potrzeby postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.