Strona główna

Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji

1. Przedmiot i zakres zadania inwestycyjnego.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”

2. Celem opracowania jest:

Stadium STEŚ

 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności,
 • uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
 • dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
 • umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stadium KP i PFU

 • uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi, konstrukcji obiektów drogowych i inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu,
 • dostarczenie informacji do podjęcia ostatecznej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
 • określenie wytycznych dla projektu budowlanego

Inwestycja zlokalizowana będzie w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 12 w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim na terenie m.in. gminy Żukowice, gminy  Jerzmanowa, gminy Głogów, miasta Głogów.

Parametry techniczne odcinka:

 • długość odcinka około  20 km
 • klasa techniczna drogi  GP
 • zakładany przekrój  2+1 (przekrój drogi uzależniony od natężenia ruchu)
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m
 • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
 • kategoria ruchu  KR 6